ஒரு தாய், மகனின் பாசப்போராட்டம்!!!! part 3

முந்தைய பகுதி : ஒரு தாய், மகனின் பாசப்போராட்டம்!!!! part 2 இரவு எப்படா ஆகும் என விஜயா காத்துக்கொண்டிருந்தாள். விஜயா தனது விருப்பமான TV serial பார்த்துக் கொண்டிருக்க, குமார் computerல் game...